22 Aralık 2016 Perşembe

Zor Bir Sınav ya da İş İçin Okunan Dua


Kur’an-ı Kerim’de geçen aşağıdaki 7 Ayet-i Kerim zor bir iş yada başarılması zor bir imtihan(sınav) için,namaz abdesti alarak, birer yada 7 şer defa okursa  inşallah kolayca başaracaktır. Açık günde, Güneş gezegeninin saatinde okunması tavsiye edilir.
1.AYET
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
De ki: Bize hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başka bir şey ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve müminler onun için yalnız Allah’a dayanıp güvensinler!”(Tevbe, 51)
Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüve Mevlana ve alallahi fel- yetevekkeli’l-mü’minun.”
2.AYET
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu Ondan başka açacak yoktur; ve eğer O, sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarından dilediğine nasib eder. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (Yunus, 107)
Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim
Ve iy yemseskellahu bi durrin fela kaşife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrin fela radde li fadlih, yüsibü bihi mey yeşau min ıbadih, ve hüve’l-ğafuru’r-rahim.
3.AYET
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a güvenip) dayanmışım. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canlı) yoktur ki perçemini O tutmuş olmasın! Şüphe yok ki Rabbim doğru bir yol üzerindedir.” (Hud, 56)
Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Inni tevekkeltü alallahi rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahizüm bi nasıyatiha, inne rabbi ala sıratım müştekim.”
4.AYET
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da (ihtiyaçlarını)veriyor, size de! O her şeyi işitendir, bilendir.” (Ankebut, 60)
Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve s-semiu’l-âlim.”
5.AYET
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.” (Fatır, 2)
Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Ma yeftehıllahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsik fe la mursile lehu mim ba’dih, ve hüve’l-azizu l-hâkim.”
6.AYET
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Andoldun ki, onlara: ‘O gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan kesinlikle Allah’tır’ diyeceklerdir. De ki: ‘Gördünüz ya, Allah’tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar O’nun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O’nun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi?’ De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanır!” (Zümer, 38)
Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Ve lein seeltehüm men haleka’s-semavati ve’l-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkeli’l-mütevekkilun.”
7.AYET
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! Ondan başka ilah yoktur. Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük arşın sahibidir!” (Tevbe, 129)
Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azim”


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder