12 Aralık 2016 Pazartesi

Fekacin Mahmet'in Daveti- Emsalsiz Dua


Fekacin Mahmet'in Daveti
Celbi muhabbet ve tesiri kulüpte başka hiç bir benzeri olmayacak kadar mühim ve tesirli bir celbiyedir. Her kimin celp ve tesiri matlup ise bu daveti gece yarısından sonra 41 kere okur ve buna 3 veya 7 gece devam ederse aklın alamayacağı kadar tesir görür. Bu duayı hergün 7 veya 19 defa okumayı vird edinen kimseyi her gören sever, ona hizmet eder.Herkesten yardım görür, herkes onun her istediğini severek yapar taife-i cin de dahil olduğu halde bu duayı vird edinen kimseye hersey musahhar olur.

Fekacin Mahmetin Davet Duası:
Bismillahirrahmannirrahim*ya ilahi es'elüke bi hakkı fekacin mahmetin bi mehmehübin mehmehübin zi lutfin hafiyyin ya Allah ya Allah ya Allah bi sa'saın sa'saın zin nuri vel behai ya Allah ya Allah ya Allah bi sehsehübin sehsehübin ellezi lehul ızzü şamıh ven nurit tam ya Allah ya Allah ya Allah bi tahtahübin tahtahübin ellezi lehül kemalü vel cemalü vel cemal ya Allah ya Allah ya Allah kehübin kehübin ellezi bi nurihi yünevveru külli nurin ya nuran nur ya Allah ya Allah ya Allah en tüsahhır li cemiıl kulubi inneke mükallibel kulub ve allamel ğuyub*eclebtüküm ya ruhaniyyetel kulub eclib ruhı(dileğinizi söyleyin) bi hafiyyi lutfillah bi letıyfi sun'ullah bi cemıli sitrillah dehaltü fi kenfillah va'tesımtü bi esmaillah ve teşeffa'tü bi rasulillahi sallellahü teala aleyhi ve selleme muhammedebni abdüllah*Allahü ekber Allahü ekber Allahü ekber esteantü bi kitabillahi ala celbil kulubi ve telınet tabayiı ve kahrin nüfusi ve ıdmadi şüruriha ve serayanil mehabbeti fiha akbilü ya meaşiral avalimil ulviyyeti ves süfliyyeti akbilu ıkbalen hasenen ven'atıfü in'ıtafen külliyyen bil ismil ma'hud ves sirril mevcudüllezi yettesılü bihil evliya'*ic'al li nuran emşi bihi fin nasi vel bisni ya mevlaye ismen min esmaike libasen hasenen bi hurmeti cebraile ve israfile ve mikaile ve azraile ve bi hakkı kavlühül hakkı ve lehül mülkü ve bi hakkı fekacin mehmetin ya ilahi ya ilahi ya ilahi irhamni bi rahmatike ya erhamer rahımin*Vel hamdü lillahi rabbil alemin*ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve şefiy'ına ve hamina ve kurrate uyunina ve nuri ebsarina Muhammedin aleyhis salatü ves selam*ve selamün ala alihı ve ashabihi ve ala cemiy'ıl enbiyai vel mürselın..

Kaynak: Gizli İlimler Hazinesi Kitabı

Fekacin Mehmedin Kasemi:
 (Herhangi bir dilek için okunuyorsa isimlerin geldiği yerde sadece dilek söylenecek)


Bismillahirrahmanirrahim
Bismillâhi ve billâhi ve minEllâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fillâhi ve la ilahe illallahü ve men nasru min ındillahi ve lâ havle ve la kuvvete illâ billahil aliyyil azim*
Aksemtü aleyküm yâ ma'seral ervahir ruhaniyyeti vel mülükit tahiretiz zekiyyeti vel eşhasil cevheriyyeti vel ervahin nurâniyyeti bi hakki hakkilllâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillâhive bimâ cerâ bihil kalemi min ındillahi ilâ hayri halkillâhi seyyidina Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme* ibni Abdullâhi ve Rasûlüllâhi tebârekes müllâhi ve celle senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrullâhi hayyün kayyûmün malikil mülkü bedius semâvâti vel ardi zülcelali vel ikram* Azîzün cebbârün mütekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun muktedirun şedidül batşi sedîdül ıkâbi serîul hisâbi lâ yağlibühû ğalibü ve la yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve kuvvetihî ve azameti esma-ihî ve âyâtihî aksemtü aleyküm yâ melâiketi rabbil alemîn* Bi hakki esmailletî tekelleme bihâ rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardi fesetehat ve alel cibâli fenasabet ve aleluyûni fenfeceret ve alel enhâri fücciret ve alel bihâri fezahharet ve alen nücûmü fezherat ve alesşemsi fe-edâet ve alel kameri festenârat ve alel leyli fe-ezleme ve alen nehâri fe-edâe ve bihakkil esmailletiî yuhyillâhü bihel mevtâ ve yümîtü bihel ahya Ve bihakkil esma-il mektûbeti alâ sürâdikil arşi ve bi hakki mâ fil levhil mahfûzî minel esmâ-i ven nakşi ve bi hakki men refeassemâ-e bi ğayri amedin ve basatel arde alâ mâ in cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ahadil ferdissamedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ahad. Ve lem yetthiz sâhibeten velâ veledâ*
Ve bi hakki menittehaze ibrahîme halîlen ve kelleme Mûsâ teklîmen ve halaka îsâ min ruhil kudüsi ve bease Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîrâ. Sübhane men enşakka min nûrihissemâvâti vel ardi ve naret bihişşemsü ve edâe bihil kamerü ve hada-a külli şeyin bi kudretihî ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihî vel melâiketü min hîfetihî. İllâ mâ hadartüm fi hadretî ve ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetis-seb-ati Rukyâîle ve Cebrâîle ve Semsemâîle ve Mikâîle ve Sarfeyâîle ve Anyâîle ve kesfeyâîle bi hakki hameletil arşil azimi vel kürsiyyil cesîmi vel melaiketil mukarrabîn*Cebrâîle ve Mîkâîle ve İsrafîle ve Azraile vel enbiyâ-i vel mürselîn* Veşşühedâ-e ves salihin* Ve bi hakkit-tevrâte vel incile vez zebure vel fürkânel azim* Ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîm* Feinnî uksimü aleyküm* Ve innehû lekasemün lev ta'lemüne azim* İnnehû le kur-ânin kerîm* Fi kitâbin meknûn. Lâ yemessühû illel mutahherûn. Tenzîlün min Rabbil alemin*Hüvel evvelü vel âhiru vez-zâhiru vel bâtinu ve hüve bi külli şey'in alîm* Hüvellezî halakas-semâvâti vel arde fî sitteti eyyâmin sümmes-tevâ alel arşi ya'lemü mâ yelicü fil-ardi ve mâ yahrücü minhâ ve yenzilü mines semâ-i ve mâ ya'rucü fîha ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallahu bimâ ta'melûne basîr* Lehû mülküs semâvâti vel ardä ve ilallâhi türceul ümûr. Yûlicül-leyli fin nehâri ve yûlicin nehâre fil leyli ve hüve alîmüm-bi zâtis-südûr. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* âlimül ğaybi veşşehâdeti ve hüverrahmanürrahîm. Hüvellâ hüllezî lâ ilâhe illâ hû* El-Melikül kuddûsüs-selamül-mü'minül müheyminül-azîzül-cebbârül-mütekebbirü sübhânellahi ammâ yüşrükûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ yüsebbihû lehû mâ fissemâvâti vel arde ve hüvel azîzül-hakîm. Akbilû sâmi-îne tâi-îne bi hayliküm ve ricâliküm ve zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ lâ yetehallefe annî ehadün minküm in küntüm tâi-îne li esmâillâhi Rabbil-âlemin* Bi hakkı men şakka sem-aküm ve ebsâraküm ve halakaküm min naris-semûm* Ecib yâ Ebâ Deybâc ve yâ Benî Afîf veya Benî Tarîf veya Ebâ Târişil-Melikil ummâr veya Ebâ muhammed'in El Ğavvâs ve ya Ebez-zemâzim ve ya Ümmüz-zemâzimi vef-alû
 erkeğin adı ibni annesinin adı ve sizin adınız binti anne adınız*Bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm ve tâ-atihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes seb-atel felekiyyeti ve'mürül mülûkel mezkûreti bi-tâ-atî ve kadâ-i hâcetî Elvâhan Elvâhan El-acele El-acele Essâ-ate Essâ-ate.  

3 veya 7 defa okuyalım kasemini.       

Fekacin Mehmet anlam olarak huzur ve kemalat demektir. Allahı övmek için kullanılır. Allahın bir esması olabilir ama anlamına baktığımızda(ya Allah ın ismi yada değil) rahat bi hayat yaşamak için okunabilen bişey olduğunu anlamak çokda zor değil.

Ayrıca fekacin mehmet celcelutiyede de geçmektedir.
Bihaggi fegacin mea mehmetin yê ilêhê
Biesmâikel husnê ecirnî mineş-şetet
Ey İlâhım, zuhûr ve kemalâtının hakki için ve bu şekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ'n ile beni dağınıklıktan kurtar…

Görüldüğü üzere fekacin mehmet bu anlamdadır ve genel olarak bu işe yarıyor lakin öldürme uygulamalarında da kullanılabiliyor ama genel olarak huzur ve sevgi için.

Kim bilir belkide Fekacin Mehmetin duasının dışında Fekacin Mehmet diye bir cin padişahı da vardır.Vardır diyorum sadece bir varsayım ama varsa bile bu dua ile alakası yok! Bu verilen duayı Allah'a yaparsınız bir davet niteliği yok! Ruhaniler belki hizmet eder(esma okurken yardım ettikleri kadar).

 Okuduğum sürece maddi manevi çok iyi yerlere geldim hiç bir zarar görmedim çok şükür. Çok müşkülde kalanlar güvenle okuyabilir bence. Paranız malınız mülkünüz çok artar herkes sizi çok sever. Ama her zaman okunması kolay olmuyor, riyazet etmek lazım(hayvansal gıdalardan sakınmak). Hatta ben piyangodan bana para çıksın diye denemek için 19 defa okudum ilk defa son dört rakamını tutturdum, gerçi çok para almadım ama okumaya devam etsem inanıyorum ki büyük ikramiyeyi de bana getirecek kadar güçlü... :)) Ama şans oyunları dinimizce haram sayılmıştır ve insan hayrını görmez tabii ki… Durup dururken helal olan rızkıma haram karıştırmak istemem..(Ama Dua ile gelen para helal de olabilir bilemiyorum, rızkı gönderen Allahtır sonuçta).

Eşini sevdiğini döndürmek isteyenlere '' Ya Cami Ya Vedud'' esmasına devam etmelerini şiddetle öneririm, bu esmaları okuması hem kolay hemde sihir gibi etkili. Eşiniz sevdiğiniz dönse bile bırakmayın hiç ayrılmazsınız. Bunları kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çok şükür maddi manevi hiç bir sorunum yok ve çok mutluyum. Dualar her zaman hayatımızı güzelleştiriyor, inançla azimle devam etmemiz lazım… Not: .Duaların kabul gördüğü açık günler ücretli bir uyulamadır. E-mail adresimden temin edebilirsiniz. Gezegen saatlerine http://www.yukselen-burc.com/gezegen-saatleri-hesaplama.htm adresinden bakabilirsiniz..
Sevgilerimle...

                                                         
İletişim: alaraunlu385@outlook.com

4 yorum:

 1. Merhaba ablacım öncelikle yeni yılını kutlarım dua ile huzurla umutla güzel bir yıl geçirmen dileğimle :)yeni bloğun hayırlı olsun çok beğendimmm gözüm gönlüm açıldı gezinirken maşallahhhh :))) Fekacin duasını 7 gün 19 defa diye niyetlenmiştim ve 6. günden sonra malum bir dönem girdi araya ve bırakmak zorunda kaldım abdest zorunluluğu olduğu için bitiminde 7.günü tamamladım bunda bir sorun olmaz dimi şimdilerde ise güzel gezegen saatlerinde 7 defa okuyorum uygun oldukça ve inanılmaz bir huzur buluyorum iş bulmak amacıyla başladım henüz bulamadım fakat bir çok yerden işle ilgili haberler geliyor hayırlısıyla olur inşallah diyorum :) Tüm paylaşımların için teşekkür ederim çok faydalı hepsi inanıyorum 2017 çok güzel olacak :)) Sevgiler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, çok tşk ederim. Size de güzel bir yıl dilerim. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız, blog ettiğim masrafa değdi çok şükür, ücretsiz bir blog gibi görünse de konuları taşıtmak için epey yüklü bir ödeme yaptım. Değer kıymet bilenlere helali hoş olsun. Dualardan vazgeçmeyince güzel neticeler almamız mümkün, inşallah sonuç sizde de güzel olacak.Her şey çok daha güzel olacak bu yıl ve öyle de oldu diyorum. Sevgiyle kalın..

   Sil
 2. Tüm güzel dileklerin için yürekten aminnn ablacım Allah razı olsun, tekrardan hayırlı bereketli olsun bloğun inşallah öpüyorum... Sevgiler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aminn canım. Teşekkür ederim. Ben de çok öpüyorum güzel yanaklarınızdan :) Sevgiler..

   Sil