22 Aralık 2016 Perşembe

Rızk Ayetleri - Okuyan Bir Ay Süre Zarfında Maksadına Ulaşır


Rızkın genis, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kagıt üzerine misk ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde tasır ve kendine vird
edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmedigi yerden rızıklandırır. O kisiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder. Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi r.a. rızk Ayetleri için söyle der; Seyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat kendi eliyle yazmıs oldugu bir yazısında gördüm ve söyle diyordu. Bu Rızk Ayetleri ister yazılmıs olsun, ister okunmus olsun, isterse üzerinde bulundurulmus olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu Ayeti kerimeleri beraberinde bulunduran kimse bir ay süre içerisinde, istemis oldugu maksadına çok seri olarak kuvvetli bir sekilde ulasır.

Rızk Ayetleri:

''Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn.Vallâhü yerzüku men yesâü bi gayri hisâb. Fetekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yesâü bi gayri
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul egayrallâhi ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ
meîyise kalâlen mâ teskürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû yestadafûne mesârikal ardı ve megâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû yu'risûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm minet tayyibâti lealleküm teskurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines semerâti leallehüm yeskurûn. Ve inne min seyin illâ ındenâ hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma'lûm. Mâ ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. nnâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli seyin sebebâ. Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve asiyyâ. Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri min ba'diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü yerziku men yesâü bi gayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve yeksifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh. Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi semarâtü külli seyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm lâ ya'lemûn. Febtegû ındallâhir rizka va'büdûhü veskurû lehü ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm sümme yuhyîküm hel min sürakâiküm men yefalü min zâliküm min seyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüsrikûn. Elem terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve esbega aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min rizki rabbiküm ves kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün gafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh. Ve mâ enfaktüm min seyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi gayri hisâb. nne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâligu emrihi kad cealallâhü li külli seyin kadrâ'' (Usulül Bast)İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder