23 Aralık 2016 Cuma

Esma-i İdrisiyye


Esma-i idrisiyye
Asrının essiz alimi, zamanın biricik bilgini, baskalarını kemale erdiren, hakikat ehlinin kutbu Sihabüddin Sühreverdi k.s.a. hazretlerinden menkuldur ki; Allah teala ona güzel isimlerinden kırk tanesini vermistir. İnsanogullarından, birçok hassaları bulunan bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Bu hassalardan bazıları sunlardır: Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki her sey bu isimlere musahhardır. Seyh Hazretleri bütün hayatı boyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıstır. Bütün harika islerini bu isimlerin bereketi ile yapmıstır. Ayrıca sunu vasiyet etmistir: Kim bu isimlerin duası ile mesgul olmak isterse, kalbi temiz olmalı. Bunu okumaga kalbi ve ruhu ile devam etmeli ki Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip seyler görsün. Ona gayb aleminin sırları açılsın. Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep, agaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerin serhini yazamazlar. Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaga muvaffak kılar. Sonunda o kiside acayip hassalar görülür. Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. söyle vasiyet etmistir: Bu isimleri bilen kardeslerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır. Haram islerde tecrübe edilmesi caiz degildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz. Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur. Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır. Kötü huyları olmamalıdır. Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali düzgün, sözü dogru olmalıdır. Bu isimlere inanıp ihtiyacı oldugu zaman tecrübe etmelidir. O zaman insallah ihtiyaçları görülür. Her ismi okuduktan sonra yedi gün oruç tutar. Yedi günün ortasında bu isimleri okur. O zaman her ismin hassalarında kısaca anlatacagımız gibi acayip seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu seylere muvaffak kılan Allah Teala hazretleridir.

Birinci isim:
Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli seyin ve vârisehü ve râzikahüve râhimeh.
Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzuruna girmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimsenin yüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karsı sefkatli olur. Bunun sartı bu ismi okurken kalbinde ondan baskası olmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumaga devam ederse, kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuru ile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur. Kalbindeki sirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birligine inanan bir kisi) olarak çıkar. Eger onun, bir baskasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacını görmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dört defa okur. Muradı ne ise süphesiz hasıl olur. Onu bir baskasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbise giyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir seyin üzerine okur. Bunu o sahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat ayrılamaz. Ona hiç bir sekilde muhalefet edemez. Ona karsı sabrı ve kararı kalmaz. Bunu dogru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir. Sevdigi ve razı oldugu seye karsı muvaffak kılan Allah’tır.

İkinci isim:
Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.
Bu ismin hassası sudur ki, bir kimse fakir ve hakir olup, halk arasında itibarı ve hürmeti olmazsa bu mübarek isimle mesgul olursa, onu günde on bes defa okur. Az zamanda kıymetli, degerli ve söz sahibi biri olur. Rızkı bollasır. Onu gören herkes sever. Hayatının kalan kısmında bir daha fakir ve hakir olmaz. nsanlar arasında heybetli olur ve onu gören herkes Allah’ın izni ve bu büyük ismin bereketi ile ona saygı duyarlar. Bu mücerreptir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah tealadır.


Üçüncü İsim:
Ya Allâh ul Mahmûdu fî külli fiâlih.
Bu büyük ve mübarek ismin hassası budur ki, kim Cuma günü namaz vakti gusül eder, yeni elbiselerini giyer ve camiye gider, namazı bitirince bu mübarek ismi oldugu yerde ihlas ve saglam bir itikatla 200 defa okursa; eger aklından Allah’ın izni ile yerin kendisi için dürülmesi geçerse, Allah’ın izni ile bu gerçeklesir. Eger bulut, yahut gök gürültüsü, veyahut simsek olusturmak isterse, o da olur. Bu kimsenin, Müslüman kardeslerine karsı kalbinde haset, kin ve nefret olmamalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Dördüncü İsim:
Ya rahmâne külli sey’in ve Râhimeh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir adamın huyu kötü, öfkeli, kibirli ve gururlu olur; herkese eziyet eder, fiilleri kötü olur da bunları terk etmege gücü yetmezse, bu mübarek ismi misk ve safranla yazar; kendi ismini ve anasının ismini beyaz bir ipek beze yazar ve oldugu temiz bir yere gömerse, üzerinden az zaman geçmeden huyu güzellesir; kötü fiilleri iyiye dönüsür. Eger seni bir kimsenin sevmesini ve senden bir saat dahi ayrılmamasını dilersen, üç gün oruç tut ve bu mübarek ismi her gün bes yüz defa oku. Bu ismi okumayı bitirince, kapısı kıbleye bakan bir hamama git. Orada gusül et. Hamamdan çıkınca bu mübarek ismi sag elinin ayasına yaz. Seni sevmesini istedigin kimsenin karsısına dur. Sevdigin kimse seni gördügü zaman seni öyle sever ki sevginden ölecek hale gelir. Elini onun gögsüne vurdugu zaman, ask ve muhabbetten öleceginden korkar. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Besinci İsim:
Ya hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihi ve bekiâh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insanda hastalık, zafiyet olur ve hastalıgı siddetlenir de doktorlar tedavisinden aciz kalırlar, ilaç ona tesir etmezse, bu mübarek ismi yeni bir kaba misk ve safranla yaz; yagmur suyunda erit ve hastaya içir. Bunu içince Allah’ın izni ile sifa bulur. Eger onu saglıklı iken içerse, hayatı boyunca bu ismin bereketi ile bir daha hasta olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Altıncı İsim:
Yâ Kayyûmu felâ yefûtu sey’ün min ılmih.
Serhi: Bu büyük ismin hassası sudur ki, bir adamın kalbi kör olur da aklında ilimden bir sey kalmaz ve her okudugunu unutursa, bu mübarek ismi her gün yirmi yedi defa okur. Onu sabah namazından sonra okumaga gayret eder. O zaman kalbi aydınlanır. Öyle ki çocuklugundan ihtiyarlıgına kadar isittigi her sey aklına gelir. Bir daha unutmaz. Gayb aleminden ona çok seyler kesf olur. Eger bir kimsenin bir seyi kaybolursa, Pazartesi gününü tercih eder. Günes koç burcunda oldugu zaman bu mübarek ismi yüz yirmi defa o maksatla okur. O seyi ve yerini rüyasında görür. Eger onu bir kimse çalmıssa onu rüyasında görür. Eger bunu baska bir sey için okursa, o da olur. Eger onu bir kimse evinde okursa o evden hiçbir sey çalınmaz. O eve ebediyen hırsız girmez. O evde bela ve fitne görülmez. Allah’ın izni ile o evden hiçbir sey çalınmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yedinci İsim:
Yâ Vâhidül bâki evvelü külli sey’in ve âhirüh.
 Serhi: Bu mübarek büyük ismin hassası sudur ki, bir adam sevdavi mizaçlı olur, aklından hep kötü fikirler geçer, her an yaramaz seyler düsünür ve zaman zaman kötü hayallere dalarsa, öyle ki beyninde arızalar görülürse, malından çok korkmaya baslar; uykusu kaçar ve kararı kalmazsa, bu mübarek ismi çok okudugu zaman ondan bütün bu hayaller ve baska seyler gider. Eger güçlü düsmanı varsa bu mübarek ismi elli defa okur. Düsmanı onu sevmege baslar ve ona karsı kardesi gibi sefkatli davranır. Düsmanı onu yenemez. Ona büyü islemez Ona hiçbir kötü sey zarar veremez, insallah. Mücerreptir.

Sekizinci İsim:
Yâ dâimü bilâ fenâin ve lâ zevâlin limülkihi ve bekâih.
Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, eger bir adam sebatsız olur, bütün islerinde batıl seylerle ugrasırsa, bunun eksiksiz sekilde abdest alması ve sebat-ı kadem niyeti ile iki rekat namaz kılması gerekir. Üç gün oruç tutar. Bu mübarek ismi üç yüz defa okur. Allah teala ona istedigi sebatı (dirençliligi) verir. Eger o bir Sultan veya Emir veya benzer biri olur da o da isinde sebat isterse, bu mübarek ismi ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde bir gümüs yüzügün kasına kazdırır. Yazıyı nakseden abdestli olur. O da bu yüzügü parmagından çıkarmaz. O zaman sebatlı olur. Hiçbir düsmanı onu yenemez. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır .

Dokuzuncu İsim:
Yâ samedü min gayri sibhin felâ sey’e kemislih.
Serhi: Bu mübarek ve büyük ismin hassası budur ki, bir insanda fasıklık ve günahkarlık olur da onu terk etmege gücü yetmezse ,bu mübarek isimle dua eder. Dua metodu Müsteri gününü yani Persembe gününü tercih etmektir. Üç gün oruç tutar. Her gün bu mübarek ismi bin defa okur. Allah tela ona bütün fasıklık ve günahkarlıkları kötü gösterir. Bir daha aklına böyle seyler gelmez. Bunlardan hiç birine dönüp bakmaz. Bu günlerde hayvansal gıdalar yememelidir. Haram lokmadan kaçınmalıdır. Eger karı koca arasında gece ve gündüz sebepsiz yere geçimsizlik olursa, bu mübarek ismi bir cam kaba yazar. çine pınar veyahut kuyu suyu koyar. Onu karı kocaya içirir. Allah’ın izni ile bir daha dedikodu yapmazlar. Eger bu mübarek ismi misk ve safranla ceylan derisine yazar, musambaya sarar, sonra onu bir bardaga kor ve onu kavga etmemeleri istenen kisilere içirirse, Allah’ın izni aralarında bir daha kavga olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Onuncu isim:
Yâ Bârrü felâ sey’e küfvün yüdânihi vela imknâe li vasfih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insan baska insanların agızlarını baglamak isterse, üç miskal kursun alır ve ondan bir levha yapar. Üzerine bu mübarek ismi kazır. Onu bir balıgın karnına kor ve onu ıslak bir yere gömer. Hasımlarının isimlerini o levhaya yazar. O zaman onların dilleri baglanır. Ne huzurunda ne de gıyabında onun hakkında bir sey konusmazlar. Düsmanları dost olur. Onun sözünden çıkmazlar. Eger bu ismi okumaga kırk bir gün devam eder ve bin defa okursa, Allah ona o levhada isimleri yazılı olan kimseleri müsahhar eder ve ne ihtiyacı varsa hepsini görürler. Bu günlerde hayvansal gıda yememelidir. Yoksa helak olur. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

On birinci İsim:
Yâ kebîrü entellezî lâ tehtedil ukûlü li vasfi azametih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki sultan veya idareciler olsun, bu insana karsı kötü niyet tasırlar, hatta öldürmek isterlerse, bu isimle dua eder. Bunun yolu yedi gün oruç tutmaktır. Bu ismi her gün bin defa okur. O zaman düsmanlarını maglup eder. Ancak okumayı terk etmemek sartı ile. Eger bunu her zaman okursa evinin hayrı ve bereketi artar. Eger bir kimsenin üzerinde çok borç olur da bu mübarek ismi okumakla mesgul olursa, Allah teala ona borcunu ödeme imkanı verip, hesapsız rızık verir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

On ikinci İsim:
Yâ bârien nufûsi bilâ misâlin halâ min gayrih
 Serhi: Bu mübarek ismin hassası da budur ki, bir insan büyülenir yahut göz degerse, bu mübarek ismi yedi madenden yapılmıs bir levhanın üzerine kazır. O zaman büyüsü çözülür. Allah’ın izni ile sihri bozulur. Onda baras ve cüzam gibi ne hastalık varsa def olur. Eger bu ismi daha çok okursa Allah ondan bütün hastalıkları def eder. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

On üçüncü isim:
Yâ zâkiyüt tâhirü min külliâ fetin li kudsih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, eger bunu tecrübe etmek istersen , Çarsamba günü gusül et. Yeni elbise giy. çinde kimsenin olmadıgı bir evde otur. Bu mübarek ismi bin elli bir defa oku. Okuma günlerinde kalbinde fısk gibi kötü seyler olmasın. Okumayı bitirdigin zaman için temiz olursa, içine temiz yedi ruh girer. Bunların alameti üzerlerinde yesil elbise olmasıdır. Baslarında türk takyeleri gibi külahları olur. Gelir karsında dururlar. Seninle konusmazlar. Sen de onlarla konusma. Bu mübarek ismi okumakla mesgul ol ki seninle konussunlar. Sana, ey Allah’ın kulu, ne gibi önemli bir ihtiyacın varsa, bu mübarek ismin hürmetine halledelim, derler. Allah onların dileklerini derhal kabul eder. Allah sizlerden ve bizlerden razı olsun. Ey Allah’ın kulları, bu mübarek isme itaat ettiginiz ve benim davet ve istegimle geldiginiz gibi bu ismin gücü sayesinde nerede olursam olayım bana yardım edin. Beni dost ve düsmanların serlerinden koruyun. Bir ihtiyacım olursa, Allah’ın izni ile onu yerine getirin. Bugünlerde hayvansal bir sey yememelidir. Okumaya baslamadan önce için temiz olmalı. Yoksa helak olmandan korkulur. Dilin tutulur, konusamazsın. Maksadına nail olamazsın. Bu ruhlardan sakınman lazımdır ki üzerine evham ve hayal çökmesin. Ruhanilerden, onların atlılarından ve yayalarından korkma. Onlar sana atlı asker seklinde gelirler. Aranızda bir iliski olur. Dostluk kurulur. Davetine icabet ederler ve ihtiyacını görürlerse, onları tekrar çagır. Davetine icabet ederler ve sana selam verirlerse, onları görünce ayaga kalk. Onlara karsı mütevazı davran. Sana söz verirlerse derhal ayaga kalk; elini gögsünün üstüne koy ve, bana ikram ettiginiz ve bana saygı gösterdiginiz gibi Allah da size ikram etsin ve saygınızı artırsın, de. Aramızda bir isaret olmalı ki sizi gerektigi zaman arayayım. Onlar sana, ne zaman bir ihtiyacın olursa biz sana geliriz, derler. Sen de ileri gider, benim maksadım ihtiyacım oldugu zaman davetime icabet etmenizdir, dersin. Onlar daveti isittikleri zaman sana yumurta gibi beyaz bir hatem verirler. Üzerinde yesil bir yazı olur. Onu al ve öp. Onu basına ve gözüne sür. Bana bu mübarek hatemin hassasını ögretin, de. Davet tamam olup da maksat hasıl olunca ona güzel kokular sür. Bu hateme hayızlı ve cünüp kimseleri dokundurma. Hatemin isi bitince onlara mütavazı davran ve onlara, hayır ve selametle yerlenize dönün, de. htiyacım olursa sizi tekrar çagırırım, de. Güzel koku sürmekten gafil olma. O zaman aranızda sürekli muhabbet olur. Bir ihtiyacın olursa bu ismi birkaç kere oku, Allah’ın izni ile yanında peyda olurlar. Ey bunları arzu eden kimse, her zaman abdestli olmaga çalıs. Çünkü bu mübarek isim çok faydalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

On dördüncü İsim:
Yâ kâfiyel muvessiı li mâ halaka min atâyâ ve fadleh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insanın bir baska insana ihtiyacı olur da ihtiyacını görmez, geri durursa, aradan uzun zaman geçerse, bu mübarek ismi tabaklanmıs bir ceylan derisine misk ve safranla yazar. Onu ihtiyacı oldugu kimsenin evinin esigine gömer. Tez zamanda ihtiyacı görülür. Allah teala lutfu ve keremi ile ona çok ihsanda bulunur. islerine bereket gelir. Öyle ki eline toprak alsa altın olur. Eger fakir veya hiçbir seyi olmayan bir muhtaç ise said bir gün seçer. Yani ayın kova burcunda oldugu günü gözler. Bu mübarek ismi bir hatai kagıda yazar. Onu musambaya sarar ve onu su içtigi bardagın veya tulumun içine atar. iyi bir zamanda bunu yapmalıdır ki Allah’ın izni ile hayır ve bereket görsün. O zaman çok nurlar ve Allah’ın islerinden acayip seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

On besinci isim:
Yâ nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yuhâlithu fiâleh.
Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insana bir zalim musallat olur da ondan kurtulamazsa, bu mübarek ismi çok okusun; öyle ki günde bin defa ve daha ziyade okusun. Bu ismi çok okumasının sebebi sudur ki buna ism-i azam denmistir. Bu ismin bereketi ile o zalimin elinden kurtulur. Eger hapiste de olsa kurtulur. Bu ismi sabah aksam okur. Allah ona selamet verir. Allah ona o kadar mal verir ki kimseye muhtaç olmaz. Bu ismi okuyan abdestli olmalıdır. İtikadı da saglam olmalıdır.

On altıncı isim:
Yâ Hânnanu entellezî ve si'te külle sey’in rahmeten ve ilmâ.
 Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın kalbi ve dili baglanır da islerinde sasar ve insanların gözünde hor olur ve hangi isle ugrasırsa bitiremez ve iyi bir sonuç alamazsa, bu mübarek dua ile kırk gün mesgul olmalıdır. Bunun yolu da sudur: Bu arada hayvansal gıda yememeli; sirik yagı ile pirinç yemeli ve çekirdegi çıkarılmıs kara üzüm yemelidir. içine biraz misk atar. Çok yemez. Halkla beraber oturmaz. Halvete çekilir. Gece gündüz hep bu isimle mesgul olur. Kalbini ve ruhunu toplar. Allah’ın izni ile acayip seylere görür. ilk haftada gayb aleminden alametler görür. Alamet de yedi çesittir: Birincisi, bir hafta ve daha çok geçer de gittikçe daha çok okursa, bütün alemi gözünün önünde görür. Hep sözü Allahla olmalı, kalbi sadık olmalı. ikincisi, sekizinci günde halvette iken ona ruhlardan iki sahıs gelir. Ona, bu duadan maksadın nedir, baska bir seyle mesgul ol. Bundan bir zararın olmaz, derler. Sakın bunlara cevap verme. Onlarla mesgul olma. Bu mübarek ismi açıktan oku. Bu ismi isitirlerse kaybolur giderler. Bunlardan korkma. Eger korkarsan helak olursun. Üçüncü alamet, on üçüncü günde temiz bir ev hazırla, vakitleri bekle. Sana huma gibi yesil bir kus gelir. Tepene konar. Kötü sesi ile seni rahatsız eder. Sana kanadı ile vurur. Daha bu cinsten çok kus gelir. Bunlardan korkma. Açıktan okumaga devam et. Senin bu ismi okumaga devam ettigini görürlerse, kalkar giderler. Onlardan korkma, kalbin saglam olsun. Dördüncü alamet, on yedinci günde dua ile bu metotla mesgul olursa, halvette ikindiden sonra fakir kıyafetli insanlar görür. içlerinde yamalı elbise giymis biri bulunur. Alameti genç olmasıdır. Sag yanagında büyük bir ben vardır. Hücrenin kapısından girdigi zaman selam verir. Ona ayaga kalkmalı ve selamını almalıdır. O sahıs yanında oturur. Sonra çok sey konusur. Onunla mesgul olmamalı ve duadan geri kalmamalıdır. Onun kendisi ile mesgul olmadıgını görünce kalkar gider. Besinci alamet, yirmi yedinci günde yanından cin ve insan kim geçerse mutlaka içlerini bilir, okur ve tamamen kalplerindeki sırra vakıf olur. Bunun sartı Allah la olan bu sırrı saklamaktır. Dua tamam oluncaya kadar bu sırrı kimseye söylememektir. Altıncı alamet, yirmi sekizinci günde dörtgen bir hat çizer, hattın ortasına oturur. Bu mübarek ismi okumakla mesgul olur. Gece olunca yesil bir çıra yakar, içine büyük bir fitil kor. Çıraya yasemin ve kokulu zeytinyagı doldurur. Bunu yedi gece yapar. O zaman yedi veya dört nefis (ruh) gelir. Karsısına dururlar. Ona, ey Allah’ın kulu, kalk ve hattın dısına çık. Ne istersen yaparız. Eger maksadın birine asık olmussan onu sana getiririz. Eger bir düsmandan korkarsan onu helak ederiz. Eger ilim istersen sana ögretiriz. Ne gibi mühim isin olursa hepsini yaparız, derler. Onlara cevap vermeli ve, ey Allah’ın kulları, basımdan gidin, benim sizinle isim yok demeli ve bu mübarek ismi okumaga devam etmeli. Ona ne zaman, hattın dısına çık derlerse, yerinden kalkmamalı ve sözlerine kulak asmamalıdır. Onlardan ne zaman böyle bir sey isitirse, kırk gün tamam oluncaya kadar bu mübarek ismi okumaga devam etmelidir. Kırk günün sonunda halvette çok seyler görür. Çok kalabalık olur. Eger gece ise mesaleler, kandiller, mumlar görür. Eger gündüz ise askerler görür. Her biri bir surette görünürler. Silahları ve binekleri birbirine uymaz. O kisi bu mübarek ismi okumaga devam etmeli, vaktine hazır olmalıdır. O bu halde iken büyük bir kalabalık görür. içlerinde sultan vardır. Sultan bir canavara binmis, eline yılanı kamçı etmistir. Etrafında çok adamı vardır. Ellerinde altın ve gümüs tabaklar vardır. Çesitli mücevherler vardır.idaresi altında otuz bin ruh vardır. Bu mübarek ismin sahibi geldigi zaman selam verir. Ona ayaga kalkar, elini basının üzerine kor ve selamını kalbi ile alır. Bunun dısında bir sey konusmaz. Bu ismi okumaya devam eder. Sonunda sultan ona, ey Allah’ın kulu, bu ism-i azamı okumaktan maksadın nedir? Ne gibi ihtiyaçların varsa hepsini görelim, der. Ona cevap ver ve de ki, ey ruhların sultanı, Allah senden yerden göge kadar razı olsun. Benim muradım beni askerlerinin basına geçirmendir. Ne zaman bir ihtiyacım olursa onu görürler, bana yardım ederler. Onlardan ne istersem, Allah’ın izni ile yerine getirirler. Sen de, ey kral, gözümden bir saat kayıp olma, der. O zaman kral onun sözünü kabul eder. Onu askerin basına geçirir. Kral da askerler de ona itaat ederler. Bundan sonra çok acayip ve garaib seyler görür. Ruhlar bütün önemli islerde ona itaat ederler.insanlar ona muhtaç olurlar. Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur. Ancak biz kısa yoldan anlattık.

On yedinci isim:
Yâ mennânü zül ihsâni kad amme küllel haliâki menneh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur di, bir insanın üzerinde çok borç olur ve ödeyemezse, bu mübarek ismi çok okudugu takdirde Allah teala ona ödeme kolaylıgı ihsan eder ve ona kolay rızk kapıları açar. Az zamanda acayip seyler görür. Halk arasında salah-ı hal ile meshur olur. Onu kim görürse bu ismin bereketi ile ona tazim eder. Eger bu ismi günes koç burcunda iken bir kagıda yazar ve yanında tasırsa, bütün ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmaz. Allah’ın kudreti ile hiç hasta olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

On sekizinci isim:
Yâ deyyânel ibâdi ve küllün yekûmu hâdıan li rahbetihi ve ragbetih
Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir kimsenin dünyalık malı olur da onu emin bir kimseye emanet etmek ister, hiyanet edeceginden korkarsa, bu mübarek ismi beyaz bir ipek parçasına misk ve safranla yazar. Emaneti basına kor ve onu hainlik edeceginden korktugu kimseye emanet eder. Eger bu mübarek ismi Kabe topragı ile yazar ve bir kabre korsa, orada yatan ölü çürümez. Eger bir kimsede baras vs. gibi hastalık olursa Allah korusun bu mübarek ismi yazar ve yanında tasırsa, Allah’ın izni ile o hastalık gider. Eger bir insan yolculuga çıkmak ister de arkadasları kabul etmezlerse, bu mübarek ismi yazar ve onu kıbleye karsı olan bir duvarın deligine korsa, arkadasları ondan razı olurlar ve onu yanlarına alırlar. Ona mal verirler. Eger yolda haramiler olur da kumaslarından korkarsa, bu mübarek ismi kumasının içine kor. Allah’ın izni ile ondan hiçbir sey alamazlar. Sartı da ceylan derisine misk ve safranla yazmaktır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

On dokuzuncu isim:
Yâ hâlika men fis semâvâti vel ardı küllün ileyhi meâdeh.
Bu mübarek ve büyük ismin hassası odur ki, bir adamı kaybolur da ondan haber alamaz ve nerede oldugunu bilmek isterse, bu mübarek ismi temiz bir niyetle bes bin defa okur. Allah tealanın adını tesbih eder. ki rekat namaz kılar. Her rekatta fatihayı bir defa, ihlas suresini on defa okur. Arkasından üç gün oruç tutar. Bu mübarek ismi ceylan derisine yazar ve döseginin altına kor. O gece rüyasında kayıp adamını görür. Belki de ona bütün geçmisini anlatır ve Allah’ın izni ile yurduna döner.

Yirminci isim:
Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve gıyâsehu ve meâzeh.
Bu mübarek ismin hassası sudur ki, insan asık olur ve uykusu ve kararı kalmazsa, ona kavusmak için bir çare de bulamazsa, bu mübarek ismi misk ve safranla yazar. Kendi adını, anasının adını, sevdiginin adını ve anasının adını yazar. Akarsuya atarken de söyle dua eder: Allah’ım, falan kimse benden nefret ediyor. Sen benim ne murad ettigimi biliyorsun. Senden onun beni sevmesini istiyorum. Öyle ki eti etime, kanı kanıma karıssın. O zaman onun sabır ve kararı kalmaz. Ayakları baglı olsa bile bagı kırar gelir. Maksadı hasıl olur. Kagıdı attıgı bahçenin meyvesi Allah’ın izni ile her sene daha çok olur.

Yirmi birinci isim:
Yâ tâmmu fela tesıfül elsünü külle künhi celâlihi ve mülkihi ve izzih.
Bu mübarek ismin hassası odur ki, bu mübarek ismin duası ile mesgul olursa, acayip seyler görür. Bunun yolu da sudur; On iki gün oruç tutar, hayvansal bir sey yemez. Bu mübarek ismi iki bin yirmi bes defa okur. O zaman kralların ve sultanların yanında saygın bir kisi olur. insanlar ona hürmet ederler. Bütün zor isleri Allah teala ona kolaylastırır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah tealadır.

Yirmi ikinci isim:
Ya mübdial bedai-ıa lem tebga fi insaiha avnen min halkıhi
Serhi: Bu mübarek ismini hassası sudur ki, bir insan bir ilim ögrenmek istese de ögrenemese, bu mübarek ismi her sabah doksan dokuz defa okur. Allah da onun kalbine gayb kapısını açar. Hayatında hiçbir sey okumamıs olsa da böyle olur. Hangi ilimle ugrasırsa Allah ona o ilmi okumayı kolaylastırır. Ona bir çok marifetleri kesf eder. Allah’ın ve ulu isminin bereketi ile umduguna nail olur. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmi üçüncü isim:
Yâ allâmel guyûbi felâ yefûtu seyün min hıfzihi ve lâ yeûdüh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek ismin duası ile mesgul olur ve bu ismi bin defa okursa, ona mutluluk ve nimet kosarak gelir. Halk arasında meshur olur. Büyük bir zeka sahibi olur. Öyle ki ona dünyanın hesabını verseler, Allah’ın kudreti ile hiç karıstırmaz. Bu ismin sahibi hakikat ehli zahid abid zamanın essiz alimi ve benzeri olmayan sahib zaman Sihabüddin Maktul der ki: Bu ismi okuyan eger hiç yazı bilmese, ögrenir. Allah ona keskin bir zeka ve zihin verir. Eger bir kimse ona zarar vermek veyahut bir kötülük yapmak veyahut öldürmek isterse, Allah onun hilesini basına çevirir.

Yirmi dördüncü isim:
Yâ halîmü zel inâti felâ yuâdiluhu seyün min halkıh.
Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, kim bunu ezberler ve bunu okumaga devam ederse, kimse onunla tartısamaz ve onu perisan edemez. Sözü dinlenir. Eger sevdigi var da ondan nefret ediyorsa, bu mübarek ismi bin defa koklanan yahut yenen bir seye okur ve onu sevdigi kimseye verir. Onu kokladıgı veyahut yedigi zaman askından deli olmasından korkulur. Eger yediremezse, bu mübarek ismi hatai bir kagıda yazar, sevdiginin ve anasının adını yazar, onu yüksekçe bir yere kor. Ona çok tesir eder ve Allah’ın izni ile kosarak yanına gelir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmi besinci isim:
Ya muîdü mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da'vetihi min mehâfetih
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın durumu bozulur ve vatanından uzaklasır, malı gider ve bütün islerinde sasarsa, bu mübarek ismi ikindi namazından sonra üç yüz bir defa okur. Her vakit okumayı ganimet bilir. Az zamanda durumu düzelir ve ismin bereketi ile mutlu olur. Eger ticaret yapmak isterse bu mübarek ismi okumaya devam eder, ticaretinde kazanır, çok mal sahibi olur ve bu mübarek ismin bereketi ile mutlu olur. Öyle ki malının hesabından aciz kalır. tibarı artar. Halk arasında adı duyulur. Aziz ve mükerrem olur. Bu isme en büyük san akdi denir. Bunu okuyan kimsenin itikadı düzgün olmalı. Yoksa helakinden korkulur: Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmi altıncı isim:
Yâ hamîdül fe'âli zel menni alâ cemî-ı halkıhi bi lafzıh
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim malının ve hizmetçilerinin çogalmasını ve herkesin kendine muhtaç olmasını ve Allah katında makbul olmasını isterse, bu mübarek ismi gece gündüz okumaya devam etsin, okumaktan usanmasın. Ne zaman okumayı bırakırsa helak olmasından, durumunun bozulmasından ve halkın nazarında hor görülmesinden korkulur. Bu isme sahibi ric’at ismi adını vermistir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmi yedinci isim:
Yâ azîzül menîul gâlibü alâ cemîıl emrihi felâ seye yuâdilüh
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek ismi çok okur ve insanlardan sakınır ve yanında tasırsa, halk arasında itibar kazanır. Zelil de olmaz, fakir de olmaz. Kim fakir olur da bunu okumaga devam ederse, tez zamanda çok mal kazanır. Bunun yolu da bu günlerde hayvansal gıda almamaktır. Bunu okumaga yirmi bes gün devam eder. Her gün üç bin iki yüz defa okur ve üzerine üfler. nsanlara kötü konusmaz. Kimseye karısmaz, çok konusmaz. Sonunda Allah ona devlet ve saadet verir. Kalbinin üzerindeki gaflet perdesini açar. Öyle ki acayip ve garaip seyler görür. Halkın içini okur. Yüzünde bu isim bereketi ile nurlar parlar. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmi sekizinci isim:
Yâ kâhirü zel batsis sedîdi entellezî lâ yutâkun tikâmüh
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bu isim muhabbet ve düsmanlık içindir. Bunda muhabbet, baska seyler ve baglama gibi üç yüz altmıs hassa vardır. Daha da uygun olmayanları kısa geçiyoruz. Yoksa serhi uzar. Bil ki bu isim gayet büyüktür. Yeri ve gögü, günesi ve ayı, yıldızları ve bütün mahlukatı ayakta tutan ism-i azam bundadır. Bu ismin Azrail’in iki yanı arasında yazılı oldugu söylenir. nsanlar bu ismi tasıyanı gördükleri zaman ona saygı gösterirler. Bu ismin hassalarından biri de budur ki, dünyayı fitne kaplasa, sag sol askerlerle dolsa bu isimle dua eden kimsenin kalbi cesur, gönlü rahat olmalı. Sesini yükseltmeli ki baska sey duymasın. Duyarsa hemen döner, okumaya baslar. Bu mübarek ismi yetmis bir defa okur ve askerlere dogru üfler. Üfürürken de, bana karsı ellerinizi ve ayaklarınızı bagladım, der. Bunu her seferinde söyler. Allah’ın izni ile ona dokunamazlar. Savası bırakırlar. Elleri ve ayakları baglanır. Çogu zaman Allah’ın izni ile barıs yaparlar. Eger düsmanını yalnız Allah’ın bilecegi sekilde helak etmek istersen, bir hafta bu ismi okumakla mesgul ol; günde bin bir defa oku. Bunun da sartı buna çekilmeden önce on dört gün oruç tutmak ve hayvansal gıda yememektir. Eger bunu yaparsan düsmanın yedi gün sonra helak olur. Eger bir kimsenin seni sevip de senden ayrılmamasını istersen, bu mübarek ismi beyaz bir ipege misk ve safranla yaz. Sonra onu kıbleye karsı bir duvarın dibine göm. stedigin eline geçer. Eger sana karsı bir kimsenin dilini baglamak istersen, bu ismi hatai bir kagıda yaz ve onu kulagının içine koy. O zaman o kimsenin sana karsı dili baglanır. Bunda daha birçok sırlar, acayip ve garaib hassalar vardır. Biz bunları kısaca anlattık. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Yirmi dokuzuncu isim:
Yâ karîbül mütelâî fevka külli seyin uluvvür tifâih
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan bir sahsa bir emanet bıraksa, o da inkar edip geri vermese, bu kimse bu ismi okumakla mesgul olur. Önce üç gün oruç tutar, arkasından hain kisiye döner. Bir selamla üç rekat namaz kılar. Her rekatta fatihayı bir defa, kadir suresini üç defa okur. Namazı bitirince bu mübarek ismi yüz yirmi bes defa okur. Dilegini Allah’tan ister. Her seferinde duadan sonra söyle der: Allah’ım, ya Rabbi, bu ism-i azamın hürmetine falancanın kalbine bana karsı merhamet koy da emanetimi geri versin. O zaman Allah teala onun kalbini ona karsı yumusatır. Emanetini zorluk çıkarmadan geri verir. Eger bunu okumaga devam ederse, Allah c.c. onun bütün ihtiyaçlarını acilen görür.

Otuzuncu isim:
Yâ müzille külli cebbârin anîdin bikahri azîzi sultânih
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, kim insanlar tarafından tanınmak, ikram ve izzetlerini görmek isterse, bu mübarek ismin duası ile mesgul olmalıdır. Duanın yolu da her gün mümkün oldugu kadar çok okuyup ayda yüz bine çıkarmaga gayret etmelidir. O zaman hangi taraftan olursa olsun, bütün isteklerine nail olur. Bu mübarek isimde çok acayipler vardır. Bu ismi okumakla mesgul olanlar bunu bilir. Bunu haram seylerde kullanmamalıdır. Bunu seraitin sınırı içinde kullanmalıdır. Yoksa, Allah korusun, Allah’ın gazabına ugrar.

Otuz birinci isim:
Yâ nûra külli seyin ve hüdâhu entellezî felakaz zulumâti nûruh
Serhi: Bu ismin hassası odur ki, bir insanın isi dügümlenir, durumu iyi gitmez, yahut erkek olsun kadın olsun evlenmek isterse, Seyh söyle demistir: Kara kuzu kalbi alır, bu mübarek ismi kalbin üzerine yüz defa okur. Yüksek kaliteli hatai kagıdına yazar ve onu kalbin içine kor, onu herhangi bir mescidin esigine gömer. Çok seyler görülür ve Allah’tan çok kapılar açılır. Evlenir, insanlar onunla evlilik bagı kurmak isterler. Bütün bunlar bu mübarek ismin bereketi iledir. Bunu iyi ögren, insaallah muvaffak olursan.

Otuz ikinci isim:
Yâ âliyüs sâmihu fevka külli seyin uluvvur tifâih
Serhi: Bir kimse bir sahsın emri altında olur da derecesini yükseltmek isterse, Pazar günü gusül etsin. ikamet ettigi sehrin ve memleketin dısına çıksın. Genis ve temiz bir yer bulsun. Bu ism-i azamı derecesinin yükselmesi için bin yedi yüz kere okusun. Allah teala hiç kuskusuz onun derecesini birkaç gün içinde yükseltir. Dua usulü de yedi gün arka arkaya oruç tutar. Kalbinde hiç kötülük olmaz. Elbisesi gayet temiz olur. Ancak helal lokma yer. Maksadı hasıl oluncaya kadar buna devam eder.

Otuz üçüncü isim:
Yâ kuddûsut tâhiru min külli sûin felâ sey’e yuâzuhu min cemîı halkıhi bi lafzih
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse bunu okumaya devam ederse, aradıgını bulur. Ancak yukarıda geçen sartları yerine getirmeli ve kalbi temiz ve saf olmalı. O zaman Allah teala ona birçok seyi kesf eder. Abdestini tam almalı. Yoksa helak olmasından korkulur. Tevfik Allah’tandır.

Otuz dördüncü isim:
Yâ mübdiel berâyâ ve müîdihâ ba'de fenâihâ bi kudretih
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan hasta olur da hastalıgı siddetlenir, doktorlar tedavisinden aciz kalırlarsa, eger bu ismi gücü yettigi kadar çok okur ve her okudukça hastaya üflerse, Allah’ın izni ile hastalıgı gider. Eger bir insanı öldürmege karar verirler de buna bir çare bulamazsa, bu mübarek ismi abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra kırk defa okusun. Allah’ın izni ile kesinkes halas olur ve kurtulur.

Otuz besinci isim:
Yâ celîlül mütekebbirü alâ külli seyin vel adlü emrühü ves sıdku va'düh
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse dünya ve ahrette bütün islerinin kolay olmasını isterse, bu mübarek isim ile mesgul olsun. Herhangi bir ihtiyacı olursa Allah’ın izni ile görülür ve temkin bulur. Dua usulü de söyledir: Kırk gün halvete çekilir. Bu halvet dagda olsun ki saglam olsun. Bu günlerde kimse ile konusmaz. Hayvansal gıda yemez. tikadı saglam olmalı, helal lokma yemeli ve haramdan sakınmalıdır. Bu mübarek ismi gücü yettigi kadar çok okur. Bir kesif olursa bunu kimseye söylemez. Çünkü insanlara muhtaç olmaz. Bu ismin bereketi ile çok acayip ve garaib seyler görür.

Otuz altıncı isim:
Yâ mahmûdü felâ teblugul evhâmü külle künhi senâihi ve mecdih
Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu dua ile mesgul olursa insanlar tarafından sevilir, isleri begenilir. nsanlar ona tesekkür ederler. Sözleri ve isleri her tarafta meshur olur. nsanlar onu görmeyi arzularlar. nsanlar Allah’ın izni ile onun ilminden istifade ederler.

Otuz yedinci isim:
Yâ kerîmel afvi zel adli entellezî mele-e külle seyin adleh
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın günahı kumların sayısından, denizlerin damlalarından çok olsa da bu mübarek ismi okumakla mesgul olsa, buna temiz niyetle devam etse, Allah onun günahlarını bagıslar. ster ki günahları daglar kadar ve agaçların sayısı kadar olsun. Eger sultan veya bir baskası bir kimseye kızarsa, onun yanına gittigi zaman yüzüne karsı bu ismi okusun ve üzerine üflesen. Onu sevmege baslar, ona ikram eder, Allah’ın izni ile ihtiyacını görür. Eger bu ismi bir kefene yazarsa, ölü cesaretlenir; münker nekir meleklerine dogru cevaplar verir. Bu ism-i azamın bereketi ile ona cennetten bir kapı açılır.

Otuz sekizinci isim:
Yâ azîmü zes senâil fâhiri vel izzi vel mecdi vel kibriyâ-i felâ yezillü izzühu
Bu mübarek ismin de hassası budur ki, bir kimsenin sultana yahut hakimlere, emirlere, vezirlere, devlet büyüklerine ihtiyacı olsa da, onlardan dünyalık veya baska bir sey istese, bu mübarek ismi çok okumalıdır. Eger bunu okumaya devam ederse, istegi tez zamanda hasıl olur. Ona hürmet ederler. Allah’ın izni ile çok malı ve bol nimeti olur.

Otuz dokuzuncu isim:
Yâ karîbül mücîbül müdânî dûne külli seyin kurbeh
Serhi: Bu ismin hassası sudur ki, kim bu isimle mesgul olursa, kalbi temiz olur. Bunu okurken hayvansal gıdalar yememelidir ki temiz ruhlarla ünsiyet etsin ve ona sırlar açılsın, istedigi her sey müyesser olsun, kalbinden ve dilinden hikmet pınarları fıskırsın, acayip ve garaib seyler görsün. Sevdigi ve begendigi seylere muvaffak kılan Allah’tır.

Kırkıncı isim:
Yâ acîbes sanâyiı felâ tentıkul elsünü bi külli âlâihi ve senâihi yâ gıyâsî inde külli kürbetin ve mücîbî ınde külli da'vetin ve mezâî ınde külli siddetin ve yâ recâî hîne tenkatıu hîletî

Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse isi hususunda darda kalsa ve kimse ona yardım edemese, bir zalimin elinde tutsak olsa, kapılar yüzüne kapansa, bu mübarek ismi doksan dokuz defa okur. O zaman içinde bulundugu sıkıntıdan kurtulur. Kalplerinde ona karsı merhamet duyarlar. Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur. Biz kısa kestik. Bu mübarek ismi okumaga devam ederse, Allah’ın izni ile çok acayip ve garaib seyler görür.

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder