22 Aralık 2016 Perşembe

Cennet-ül Esma'nın faziletleri-1


1. Hazreti Hak celle ve âlâ yı tevhid (Birleme) ve temcid (Cenabu hakkın büyüklüğünü bilmek) etmek, nuru tevhid ile kalbi dolup bütün eşyalarda, Allah Teala nın esrarını müşahede için: Önce on (10) defa Tekbir, 19 defa Esmalarla birlikte şu Ayeti Kerimeyi:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît.
Her farz namazın arkasından 19 gün ve her 19 defanın ardından aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma duasınıda okursan, Allah c.c. ın izniyle maksadına nail olursun.

2. Cenabı Hak'kın derğahında tevbesi makbül olup, Hak Sübhanehü ve Teala dan mağfiret (Rabbin affetmesi) talep etmek için: On defa Tekbir getirip, 19 defada Esmalarla birlikte şu Ayeti Kerimeyi:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevb. Veya şu Ayetlerden herhangi birini, tevbelerin kabül olması için Esmalara ilave ederek 19 defa, ve sonundada aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma duasınıda 1 defa okursun.
Tüb aleynâ inneke entet tevvâb. İnallâhe kâne tevvâben rahîmâ. Allâhü yürîdü en yetûbe aleyküm. İnallâhe kâne ğafûran rahîmâ. Febeşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerîm. Minhüm mağfiraten ve ecran azimâ. Ve kâne bilmü'minine rahimâ.

3. Af istemek için: Esmalarla birlikte aşağıdaki Ayeti Kerimeyi 19 gün her farz namazın arkasından 19 defa okursun:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Feinnallâhe kâne afüvven kadîrâ.

4. Allah c.c. ın katında dualarının kabül olması için: Esmalarla birlikte şu Ayeti Kerimeyi 19 gün, her farz namazın arkasından 19 defa okursun.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve kâle rabbekümüd ûnî istecib.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave ederek 19 gün her farz namazın arkasından 19 defa oku:
Vedûhü muhlisîne lehüd dîn. İzâ deâni felyestecîbûlî.

5. Allah c.c. ın katında kabül, insanların yanında da sözünün geçmesi ve dileğinin makbül olması için: Bu Ayeti Kerimeyi Esma larla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa ve ondokuz (19) gün okunur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne semîan basîrâ.

6. Allah Teala hazretlerinden ilim, hikmet ve mağfiret taleb etmek için: Bu Ayeti Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne alîmen hakîmâ.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave edip, ondokuz (19) gün her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa oku:
Yüallimükümül kitâbe vel hikmeh. Vallâhü alîmün bi zâtis sudûr.

7-Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için: Bu Ayeti Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz defa ondokuz gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnn â fetahnâ leke fethan mubînâ.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini Esmalara ilave ederek, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün okursun:
Vensura kellâhü nasran azizâ. Men nasru illâ min indillâ Feftah beynî ve beynehüm fethâ Asallâhü en ye'tî bil feth. Vecal lenâ min ledünke nasîrû Kâle rabbin surnî bimâ kezzebûn.
Ey istekli! Şunuda iyi bilmen gerekir ki: Bu Ayeti Kerimelerin her biri bir maksat için zikir edilmiştir. Cünnetül Esma dairesinin içerisinde yazılı olan Ayeti Kerime:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâhü budur. Bu Ayetin yerine maksadına münasip diğer Ayetlerden yazılıp, Cünnetül Esma dairesi üzerinde taşınır. Bir adet daha yazılır ve 19 gün okuma günlerinde suyu içilirse, Allah Teala nın izniyle dileğine kavuşur.

8. Denizde boğulmaktan emin olmak için: Şu Ayeti kerimeyi Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa 19 gün okur ve deniz yolculuğuna çıkarsan, Allah c.c. ın izniyle denizde boğulmaktan ve batmaktan emin olursun.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Allâhüllezî sehhara lekümül behr.
Veya şu Ayeti kerimeyi ilave edip okursun.
Rabbi enzilnî münzelen mübârakâ.

9. Aşağıdaki Ayeti Kerime cemil olup, şanı yüce ve celili kadirdir. Bu Ayeti Kerimede birçok sırlar olup, bazıları şunlardır. Herkesin seni sevmesini, gönüllerin sana meyl etmesini, yüksek mertebedeki kişilerin gözlerine şirin görünmek, büyükler yanında kabül olunan biri olmak, istediğin her şeyin olması, cebbar ve kibirlileri güzel ahlaklı etmek, düşmanları hor ve zelil etmek, düşmanın gözüne heybetli ve üstün görünmek için, Ayetlerin içinde bu Ayeti Kerime ruh misali saklanmış olup, ismi a'zam bunda mevcuttur. Sen bunu cahil kimselere öğretme! İsmi A'zam olduğu söylenen bu Ayeti Kerimeyi, her farz namaz arkasından 19 defa, 19 gün Esmalarla oku: “
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Anetil vucûhü lil hayyil kayyûm.

10. Katı gönülleri yumuşatmak ve ileri gelen büyüklerin kalbinr merhamet düşürmek için: Bu Ayeti Kerimeyi, Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve innallâhe biküm le raûfür rahîm

11. Düşmanların şerrinden, belalardan, zalimlerin zulmünden emin olmak ve kurtulmak için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip, her farz namazın ardından 19 defa, 19 gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Necinî minel kavmiz zâlimîn. Veya şu Ayetlerden herhangi birisini Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:
Necevte minel kavmiz zâlimîn Ve yünecciyellahül lezînet tekav. Fenecceynâhü ve ehlehü minel kerb. İz necceynâhü ve ehlehü ecmeîn.

12. Düşmana üstün gelmek için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip, her farz namazdan sonra 19 defa, 19 gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun inne hizballâhi hümül ğalibûn. Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:
Feğalibû hünâlike ven kalebû. Elhükmü lillâhil aliyyil kebîr.

13. Düşmanları kahretmek, onların zararlarından emin olmak ve kast ettikleri zararları kendilerine çevirmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Feleyse lehül yevme hâhünâ hamîm.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:
İnnâ erselnâ aleyhim hâsibâ. Ehaznâhümahze azîzin muktedir. Ye'tîhil mevtü min külli mekân.

14. Düşmanların hilesinden, inkarlarından, kibir ve hasetler- inden korunmak ve emin olmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Hasbunallâhü ve ni'mel vekîl. Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr. İnnallâhe kâne aleyküm rakibâ. Kalû sübhâneke ente veliyyünâ İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.

15. Hak teala dan rızık istemek ve zengin olmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve terzuku men teşâ-ü bi ğayri hisâb. Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: Febteğû indallâhir rizk. Vağted nâlihâ rızkan kerimâ İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd. A'lemû ennallâhe ğaniyyün hamîd

16. Hak Teala dan hayırlı bir evlat isteyen ve çocuğu olmayan kadın için: Cünnetül Esma dairesini ve maksut olan Ayeti Kerimeyi dairenin içine yazıp, kadın bunu üzerinde taşır. İkinci bir Cünnetül Esma yazılır, kadın bunun suyunu içer ve 19 gün her farz namazın arkasından 19 defa Esmalara maksut olan Ayeti Kerimeyi okursa, Allah Teala en kısa zamanda o kadına Salih bir çocuk ihsan eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Hebli min ledünke veliyyen yerisünî. Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:
Nuhricüküm tiflan sümme li tebluğû. Rabbüke yahlüku mâ yeşâ-ü ve yuhtâr.

17. Yüksek mertebelere erişmek, nimete hasıl olmak, devlet ve refah için: Bu Ayeti Kerimeyi okursun.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Feteâ lallâhül melikül hak.

18. Hak teala dan izzet ve devlet istemek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Tüizzü men teşâ-ü ve tüzillü men teşâ'. Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun. Kad cealal lâhü li külli şeyin kardâ.

19. Sükünet ve vakar (Ağırbaşlılık) hasıl etmek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Fe enzelallâhü sekinetehü aleyh

20. Gönülden gam ve gusse (Üzüntü) yi gidermek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Lâ yahzünühümül fezeul ekber.

21. Safayı kalb için bu Ayeti Kerimeyi oku: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Yerzükûn. Ferihîne bimâ âtâhüm.

22. Elemi (Üzüntüleri) ve ağrıları gidermek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İnnâ alâ zehâbin bihi le kâdirûn.

23. Riyazet ehlinin açlığı ve susuzluğu gidermesi, ittifakı başarı ile yemeden, içmeden bitirmesi için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmu Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî hüve yutımunî ve yes Veya şu Ayeti Kerimeyi: Sekâhüm rabbühüm şerâben tuhûrâ

24. Hak Teala dan yağmur taleb etmek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî nezzele mines semâ-i mâ'.

25. Kadâ-i hacet ve bir muradının olması için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Hâceten fî nefsi ya'kûbe kadâhâ.

26. Birisini kendinden ayırmak(soğutmak) için okunur, aralarınıza buğz ve adavet sokmak için, şu Ayeti Kerimeyi oku: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Kâle hazâ firâku beynî ve beynek.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:
Ve elkaynâ beynehümül adâveh. Feağreynâ beynehümül adâveh. Bedetil bağdâ-ü min efvâhihim. Hadmâni yeğa bağdunâ alâ bağd.

27. Sihirleri batıl etmek ve zararları def etmek için: Bu Ayeti kerimeyi esmalara ilave edip, her farz namazın ardından 19 defa 19 gün okursun. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Min şerrin neffâsâti fil ukad. Veya şu Ayeti Kerimeyi: Ve lâ yüflihus sâhiru haysü etâ.

28. Zor işleri kolaylaştırmak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ. Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun: Ve kâne zâlike alallâhi yesirâ

29. Hastalıklardan şifa bulmak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne âmenû hüden ve şifâ'.

30. Ateşten korunmak ve def etmek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Yâ nâru kûnî berden ve selâmâ. (Hazreti İbrahim a.s. Nemrud tarafından ateşe atıldığı zaman, bu Ayeti Kerimenin mucizatıyla ateş onu yakmamıştı).

31. Tâun hastalığından emin olmak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakem- un Adlun Kuddûsun Eve men kâne meyten feahyeynâhu. (Cünnetül Esma dairesinde bu Ayeti Kerime yazılı idi. Ebcedi Kebir ile adedi 784 tür. İlmi Cifre göre rakamlar yan yana toplanırsa, 19 sayısı çıkar. Buda Besmele nin harflerinin adedidir).

32. İnkarcıların inkarını def etmek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve yühikkullâhül hakku bikelimâtih.

33. Düşmandan intikam almak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve men âde feyentekimullâhü minh.

34. Senin hakkında kötü konuşan düşmanın veya insanların dilini bağlamak istersen: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. El yevme nahtimü alâ efvâhihim.

35. Düşmanların gözlerinden gizlenmek, düşmanların ve diğer insanlarında gözlerini bağlamak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. Ağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn. (Hazreti Fahri kainat s.a.v. efendimiz Mekke de hicretten evvel evinin etrafı müşriklerle sarılmıştı. Hazreti Rasulullah s.a.v. gece bu Ayeti Kerimeyi okuyup aralarından geçti ve Hazreti Ebubekr sıdık ile beraber Medine nin yolunu tuttular. Kafirler onu görememişlerdi).

36. Dilleri bağlamak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm lâ yubsirûn.

37. Cehennem ateşinden emin olmak ve kurtulmak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Rabbenasrif annâ azâbe cehennem. (Bazı İslam alimleri ve meşayihi izam hazarati 70.000 Kelime-i Tevhid'i okumakla, kabir azabının ve cehennem ateşinden kurtulunacağını bildiriyor. Bu konuda Hadisi şerif de vardır).

38. Sekerati mevtte kolaylık ve ölüm şerbetini lezzetli tatmak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak.

39. Günahlardan arınıp, ibadet haline dönmek ve şerleri hayra çevirmek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Asâ rabbunâen tübdi lenâ hayrâ.

40. Büyük kişiden ihsan taleb etmek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin kemâ ahsenallâhü ileyk.

41. Hapisten, kapalı ve tehlikeli durumlardan kurtulmak için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İyyâke na'budu ve iyyâ kenesteîn.

42. Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, hidayet yoluna erişmek için, bu Ayeti Esmalarla birlikte 19 def 19 gün okursun: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun İhdinas sırâtel müstekîm.

43. Cenabı Hak'ka şükrü nimeti eda için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Cünnetül Esma da zikir olunan Ayeti Kerimeler 89 adet olup, maksatlar ise 43 dir.
Her ne tür muradın olursa olsun, muradına münasip olan Ayeti Cünnetül Esma dairesine ilave edip iki adet yazdıktan sonra, birini üzerine alıp, diğerinide suya ıslatıp, 19 gün her farz namazın arkasından 19 defa defa Esmalarla birlikte Ayeti okur ve okuduğun günlerde suyunu içerse, Allah ın izniyle muradına nail olur.
Ama her 19 defa okumanın ardından, Cünnetül Esma duası diye isimlendirilen bu duayı bir (1) defa okumalıdır.

Cennetül Esma duası budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüme inni eselüke bi fail ferdaniyyeti ve ra-ir rububiyyeti ve dalid devamid deymumiy- yeti ve ha-il hayatis sermediyyeti ve ya-i yenabibiul hikmetive kafil kuryeti ve ya-il yusreti ve vavil vücühü ve mimil mülki ve ha-il hukmi ve kafil Kibriya-i ve mimil melekuti ve aynil inayeti ve dalid dirayeti ve sinis sekineti. Aksemtu aleyküm eyyühel ervahir ruhaniyetin nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel ayatil izami vel esma-il müşerrefatil kirami illa ma ecebtüm da'veti ve beraztüm kısmeti ve eseltüm fi kada-i haceti feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü ve fi salahi emri ve bi hakki nuri vechillahil azimül a'zamü ve Kibriya-ihi ve azametihi aleyküm iz la yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi hakkihi aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi hakki esma- ihil azimül a'zamü aleyküm ve bi hürmetihi ve kudretihi ledeyküm barakallahü fiküm ve aleyküm . Ve kalu semi'na ve ata'na ğufraneke Rabbena ve ileykel masir. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeinet tayyibinet tahirin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder