22 Aralık 2016 Perşembe

Hıfz Ayetleri- İnsanların ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin Okunur

Bu Hıfz Ayetleri bir Arabi ayın ilk Cuma gecesi sabaha karşı yazılmalıdır. Önce abdest alıp Allah c.c. rızası için iki rekat hacet namazı kıl. Sonra misk ve zaferan ile temiz bir kağıt üzerine bu hıfz Ayetlerini yaz. Bu yazılı hırzı üzerinde tasıyan kimseye hiçbir şey zarar veremez. O kisi her türlü kötülüklerden, gamdan, kederden, hüzün ve telaselerden Allah Teala'nın izniyle emin olup korunur. 

Bu Hıfz Ayetleri bir kağıt üzerine yazılıp bir malın üzerine veya içine konulursa, o mal zayi ve telef olmaz. Binanın içine konulursa, Allah Teala nın izniyle o bina yıkılmaktan ve yangından korunur. 

Bu Hıfz Ayetleri bir kağıda yazılıp, bu yazılı hırzı üzerinde tasıyan kişiye sihir tesir etmez. Eger üzerinde sihir varsa iptal olur. Bu Hıfz Ayetlerini bir kağıda yazıp, bu yazılı hırzı üzerine alıp, hergün kendisine vird edinip okursa, Allah Teala nın izniyle her türlü kötülük ve musibetlerden emin olur. Hatta o kişiye sihir tesir etmez. Cinlerin ve insanların şerrinden korunur. 


"Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil gaybibimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû
aleyhi sühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve bessiril mü'minîn. nne rabbî alâ külli seyin hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. İ nnî
hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu ehânâ. Ve mâ künnâ lil gaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. nnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli seytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. Ve rabbüke alâ külli seyin hafîz. Ve hıfzan min külli seytânin mârid. Ve hıfzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni'mel hâfizullâh. Ni'mel kâdirullâh. Fekadernâ feni'mel kâdirûn. Eğer bu hıfz Ayetlerini kendine vird edinip her gün okursan en
sonunda bu duayı okursun; Allâhümme innî ehâfüke ve ehâfü men lâ yehâfüke bi hakki men yehâfüke idfa' annî serra men lâ yehâfük."


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder