17 Aralık 2016 Cumartesi

Tesir-i Azam Dilek Duası

Cenabı Haktan bir hacetini isteyecek olursan, şu 6 ayeti okumalısın. Bu ayetler Hadid Suresinin başından 6.ayetinin sonuna kadar olan kısımdır. Daha sonra Haşr Suresinin son 4 ayetini okur, daha sonra da ''Ey Rızık veren meram sahibi bağışlayıcı olan Allahım! Senden dileğim şudur" diyerek dileğini açıklasın. Böylece bu kısa duayı yaptıktan sonra hacetin görülmüş olur.. Bu duayı gözleri kör olan biri okusa gözlerinin açılacağı belirtilmiş. (Şems'ül Maarif'ül Kübra)


 “Bismillahirrahmanirrahim 1.  2. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.ehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun. 3. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun. 4. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun. 5. Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru. 6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri. 21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune. 22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. 23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune. 24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.”

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder