22 Aralık 2016 Perşembe

Vakıa Suresiyle Kolay Rızk, Mutlu Bir Hayat


Kolay rızık için: Her gün sabah ve yatsı namazından sonra üçer defa Vâkıa' sûresini, birer defa da asagıdaki duayı okumaya devam eden kimseyi Allah Teala hazretleri zengin eder. Beklemediği ve ümit etmedigi yerden rızkını Allah c.c. kolayca gönderir.


"Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke bismikel merfûatilletî a'taytehü men si'te min evliyâike ve elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta bihi alâikıs seytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüssekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn."

Arapça ve Latince Okunuşu ve Mealini sitemizde bulabilirsiniz.


Sevgilerimle...

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder